Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze worden bij aanvang schriftelijk ingevuld en ondertekend, maar zijn op deze pagina ook alvast digitaal door te nemen. Onze sloepen zijn te huur voor personen vanaf 21 jaar en ouder.

HUUROVEREENKOMST VAARTUIG

Partijen:

Kobo Bootverhuur
Vaartdijk 3R
1521 HR Wormerveer
contact@kobobootverhuur.nl
KVK nummer 35006292

hierna te noemen verhuurder, 

en

<<naam>>, <<adres>>,<<postcode>>,<<plaats>>,<<e-mailadres>>, die zich heeft geïdentificeerd met rijbewijs/ID-kaart/Paspoort met nummer: <<nummer>>

hierna te noemen huurder,

Partijen komen hierbij het volgende overeen:

Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, de hieronder omschreven boot. Verder te noemen boot of vaartuig.

Merk : …………………………………………………………………

Type vaartuig: ………………………………………………………………….

Registratienummer: ………………………………………………………………….

Max. aantal opvarenden: ……………………………………………………………….

Dit met eventuele bijbehorende documenten en bijkomende zaken, waaronder de sleutels.

Ondergetekenden komen verder het volgende overeen:

Artikel 1 De huur

De huurprijs bedraagt € <<bedrag>> per dag. De huur is bij vooruitbetaling verschuldigd en kan contant of via bank betaald zijn. Als er sprake is van een online reservering met aanbetaling van €50,- wordt dit bedrag in mindering gebracht van de totale huurprijs.

Een huurperiode is van —– tot —– Het is niet toegestaan te varen bij nacht. Boten zijn te huur per dag of dagdeel van vier uur.

Het betreft hier de duur van voornoemde vaartuig voor:

Datum: ……………………………………………………………………

De boot moet ingeleverd zijn op:

Datum: ………………………………………………………………………

Uiterlijk om (tijd): ……………………………………………………………………

Bij te laat inleveren worden delen van uren naar boven afgerond op halve uren en als huur door berekend. Dit kan alleen indien de huurder telefonisch contact opneemt met de verhuurder voor afloop van de huurtermijn.

Als waarborgsom voor deze overeenkomst geldt een bedrag van € 250,-, deze dient voor afvaart betaald te worden.

Artikel 2 Te laat terug zonder overleg

Indien de gehuurde boot niet binnen de afgesproken huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag dat de boot te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 500,-

Artikel 3 Verboden gebruik

Het is de huurder verboden:

– te varen onder invloed van alcohol of drugs;

– aan wedstrijden deel te nemen;

– andere vaartuigen te slepen;

– te varen boven windkracht 5;

– te varen tijdens onweersbuien;

– te varen door sluizen

– te varen gedurende de nacht.

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder zich aan deze bepalingen te houden. De verhuurder kan de huurder gebieden terug te keren naar de plek van afvaart indien één van deze omstandigheden zich voordoet. De huurder heeft in die situatie geen recht op teruggave van de huur.

De huurder verklaart de boot te huren voor eigen gebruik. Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig door te verhuren of aan anderen ter beschikking te stellen.

Artikel 4 Gebruikskosten

Gedurende de tijd dat huurder over het vaartuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van de zoals , haven-, lig- en bruggelden, stalling en kleine reparaties, voor rekening van de huurder.

Artikel 5 Verzekering

Voor de vaartuigen is een verzekering afgesloten voor schade aan derden. Een en ander volgens de algemene watersportpolisvoorwaarden. Verdere gegevens op aanvraag. Huurder en opvarenden varen op eigen risico en voor eigen risico, huurder is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel. 

Het eigen risico van de verzekeringen bedraagt € 500,– per gebeurtenis. Voor €30,- is het eigen risico af te kopen, er dient dan ook geen borg te worden afgedragen.

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekering. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 6 Directe schade

Elke schade die is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld bij terugkomst. De volledige reparatiekosten van deze schade zullen moeten worden vergoed. Bij verlies van onderdelen of toebehoren dient de volledige nieuwwaarde vergoed te worden.

Bij omslaan door eigen schuld zijn de bergingskosten, sleepkosten en eventuele andere schade voor rekening van de huurder. 

Reparaties aan de boot zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten.

Artikel 7 Schade aan derden

De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het vaartuig  met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of dit in of buiten overmacht heeft plaatsgevonden. 

Behalve voor zover die schade door de eerder genoemde verzekering gedekt is.

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van opvarenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

Artikel 8 Boetes en dergelijke

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd voor door verhuurder en/of de bestuurder en/of opvarenden gepleegde misdrijven en overtredingen.

Artikel 9 Verlies

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de boot en opgetreden over de auto en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. 

De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. 

Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 10 Controle en schoonmaak

Huurder krijgt het gehuurde schoon mee. Huurder en verhuurder maken samen een overzicht van eventuele aanwezige schade en gebreken voor de afvaart.

Bij het inleveren controleert de verhuurder het gehuurde. 

Het vaartuig moet schoon ingeleverd worden. Is dit niet het geval dan worden schoonmaakkosten á € 30,- ingehouden op de borg. 

Bij schade en ernstige vervuiling is de huurder aansprakelijk voor de totale schoonmaakkosten en de kosten zoals in deze overeenkomst is bepaald.

Artikel 11 Vaargebied

Het vaartuig is gehuurd om te varen in Zaanstreek-Waterland, Uitgeestermeer&Alkmaardermeer

Artikel 12 Verantwoordelijkheid huurder

Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement en is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen.

Aanwijzingen en adviezen voor de huurder, deze hebben niet de bedoeling uitputtend te zijn. 

– Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en overigens de vaarrichting aan te houden zoals die staat vermeld op de mogelijke routekaarten.

– Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten.

– Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers op het water, in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes.

– Het is verboden aan te meren onder en aan bruggen, op hoeken van vaarwegen, en aan woonboten.

– Rondvaartboten, zeilboten zonder motor, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 10 meter hebben te allen tijde voorrang.

– De verhuurder adviseert altijd zwem- of reddingsvesten te dragen voor degene die niet kunnen zwemmen

– Het maximaal aantal opvarenden per boot mag niet worden overschreden.

Artikel 13 Ontbinding

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de boot door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. Ook kan de verhuurder ontbinden indien de huurder niet voldoet aan aanwijzingen gegeven door de verhuurder.

Deze ontbinding heeft geen effect op de verschuldigde huursom en/of boetes en/of vergoeding van schade door de huurder.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin <<plaats>> valt bij uitsluiting van anderen bevoegd.

Deze overeenkomst is opgemaakt en in tweevoud getekend, te <<plaats>> op <<datum>>.

Handtekening verhuurder

Handtekening huurder